اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

 اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

         اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

   اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

   اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری- بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

   اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

 اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

 اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری- بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

 اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

 اخبار کارگری-بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

       اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی دومین روز اعتراض کارگران توسعه صنعت آذربایجان روز ٢٢ خرداد بیش از ۴٠ کارگر رسمی و قرار دادی کارخانه گسترش توسعه صنعت آذربایجان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان از یکسال و نیم گذشته و پرداخت تنها مبلغی ناچیز به عنوان علی الحساب […]HOME