نا صر زیجی-جنایت حکومت اسلامی را علیه شهروندان افغانی را محکوم میکنیم!

جنایت حکومت اسلامی را علیه شهروندان افغانی را محکوم میکنیم! نا صر زیجیHOME