ناصر اصغری- کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند

کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند ناصر اصغری

ناصر پایدار-بورژوازی جهانی و سرنوشت جنگ سوریه

بورژوازی جهانی و سرنوشت جنگ سوریه

ناصر پایدار – «مارکس پژوهی» بین المللی! و مقاله [«سرمایه» در ایران]

«مارکس پژوهی» بین المللی! و مقاله [«سرمایه» در ایران]

ناصر پایدار – تاریخ جنبش کارگری ایران فصل پنجم سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲

تاریخ جنبش کارگری ایران فصل پنجم سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در تاریخ جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر بین المللی، پروسه ظهور و ابراز قدرت اردوگاه شوروی را می توان حادثه ای ویرانگر در شیرازه

ناصر پایدار – چرا سرشکنجه گر به شکنجه گری خود افتخار می کند؟

چرا سرشکنجه گر به شکنجه گری خود افتخار می کند؟ سرمایه داری همان گونه که استثمار، ستم، سبعیت، فقر، گرسنگی، تبعیضات جنایتکارانه جنسی و قومی یا بی حقوقی هر چه ژرف تر میلیاردها کارگر دنیا را بازتولید و وسعت می بخشد، مرزهای وقاحت، بیشرمی و دریدگی اخلاقی صاحبان سرمایه و مزدوران و عمله و اکره

ناصر پایدار – چرا سرشکنجه گر به شکنجه گری خود افتخار می کند؟

چرا سرشکنجه گر به شکنجه گری خود افتخار می کند؟ سرمایه داری همان گونه که استثمار، ستم، سبعیت، فقر، گرسنگی، تبعیضات جنایتکارانه جنسی و قومی یا بی حقوقی هر چه ژرف تر

ناصر پایدار – جایگزینی مبارزه طبقاتی با ایدئولوژی ستیزی

جایگزینی مبارزه طبقاتی با ایدئولوژی ستیزی نوشته اخیر محسن حکیمی با عنوان « کمونیسم لغو کار مزدی در اسارت ایدئولوژی مارکسیسم» مظهر پریشان فکری، آشفته گوئی و ضد و نقیض بافی انسانی است که در گشت و گذارهای بی قواره سیاسی و نظری خویش، از پاره ای جاها بریده، اما به هیچ کجا نرسیده است، […]

ناصر پایدار – از خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت ( تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق از آغاز تا ۱۳۵۷)

از خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت ( تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق از آغاز تا ۱۳۵۷) مقدمه حدود ۲۷۰ صفحه از ۳۷۰ صفحه متن اصلی کتاب حاضر به شرح تحلیلی پروسه تحولات ایدئولوژیک و سیاسی درون «سازمان مجاهدین خلق ایران» در فاصله میان سال تأسیس (۱۳۴۴) تا روزهای تجزیه « مجاهدین م. […]

ناصر پایدار – «حکیمی» و میزگرد غیررسمی « مهرنامه»

«حکیمی» و میزگرد غیررسمی « مهرنامه» هویت واقعی مهرنامه را خوب می دانیم. نشریه ای که متعلق به اصلاح طلبان حکومتی است. جمهوری اسلامی یکی ار درنده ترین و حمام خون سالارترین رژیم های تاریخ سرمایه داری است و دار و دسته موسوم به اصلاح طلبان، عمله و اکره اصلی حفاری و هموارسازی راه استقرار […]

ناصر پایدار -از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری

از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطلاعات آماری می نامد، گزارشی پیرامون هزینه خانوارهای ایرانی، در سال ۱۳۹۲ منشر کرده است. در این گزارش مطابق معمول کل جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی کشور، بر اساس میزان درآمد، به ده گروه « دهک» متمایز، تقسیم گردیده است!! تهیه […]HOME