ناصربابامیری-جنایت علیه بشریت مرز نمی شناسد!

جنایت علیه بشریت مرز نمی شناسد!

ناصر بابامیری – نوشته عبدالله مهتدی تحت عنوان «پلاتفرمی مشترک جهت همکاری با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» ناشی از بن بستی که پروژه اش با آن مواجهه شده!

نوشته عبدالله مهتدی تحت عنوان «پلاتفرمی مشترک جهت همکاری با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» ناشی از بن بستی که پروژه اش با آن مواجهه شده! ( قسمت اول و دوم) ناصر بابامیری

ناصر بابامیری -نوشته عبدالله مهتدی تحت عنوان «پلاتفرمی مشترک جهت همکاری با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» ناشی از بن بستی که پروژه اش با آن مواجهه شده!

نوشته عبدالله مهتدی تحت عنوان «پلاتفرمی مشترک جهت همکاری با کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» ناشی از بن بستی که پروژه اش با آن مواجهه شده!

ناصر بابامیری -هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان مبارک باد !

هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان مبارک باد ! هشت مارس بخشی از هویت تاریخی جنبش کارگری است! نه جنبش رهایی زن جنبشی زنانه است نه جنبش کارگری مردانه.  به همین اعتبار مبارزین و فعالین کارگری آزادیخواهان و کوشندگان عرصه جنبش رهایی زن جدا از مبارزه هر […]

ناصر بابامیری – قلب مالامال از عشق به آزادی و برابری کورش بخشنده از تپش باز ایستاد!

قلب مالامال از عشق به آزادی و برابری کورش بخشنده از تپش باز ایستاد! دیروز شاهرخ زمانی و امروز قلبی دیگر که مالامال از عشق به احقاق زندگی بهتر و سرشار از روحیه مبارزاتی و رزمندگی و امید به دنیایی فارغ از ستم و نابرابری، فارغ از وجود کودکان کار، فارغ از انواع کارهای شاق […]

ناصر بابامیری – در قبال هجوم و تعرض رژیم ایران به فعالان و رهبران کارگری و دیگر جنبشهای پیشرو متحدانه بایستیم!

در قبال هجوم و تعرض رژیم ایران به فعالان و رهبران کارگری و دیگر جنبشهای پیشرو متحدانه بایستیم! رژیم جمهوری اسلامی بعد از نشستهای پیاپی با کشورهای غربی بر سر “برنامه هسته ای” از این کارت سفید به منظور برداشتن محاصره اقتصادی و بهبود در وضعیت خویش از یکسو و از دیگر سو ایجاد گشایشی […]

ناصر بابامیری – فاشیزم و راسیسم هر ساله ماهیت بشدت تبعیض آمیز و ضد انسانی خود را در اروپا هم به گونه ای به نمایش میگذارند!

فاشیزم و راسیسم هر ساله ماهیت بشدت تبعیض آمیز و ضد انسانی خود را در اروپا هم به گونه ای به نمایش میگذارند! ناصر بابامیریHOME