ناصر بابامیری-بنگاه های پزشکی را نگذاریم مخفیگاه جلادان رژیم جمهوری اسلامی ایران شوند! 

بنگاه های پزشکی را نگذاریم مخفیگاه جلادان رژیم جمهوری اسلامی ایران شوند!

ناصربابامیری-اعتراضات شهرهای ایران علیه فقر، گرانی، تورم و بیکاری راه سراسری شدن را دارد می پیماید!

اعتراضات شهرهای ایران علیه فقر، گرانی، تورم و بیکاری راه سراسری شدن را دارد می پیماید!

ناصر بابامیری-جنبش دانشجویی یک گام به پس چند گام به پیش

جنبش دانشجویی یک گام به پس چند گام به پیش

ناصربابامیری-به یاد عزیزان محمد جراحی ها

به یاد عزیزان محمد جراحی ها که جانشان را پس از سالها مبارزه در راه رهایی از قید استثمار و بندگی بنوعی بدست حاکمان سرمایه از دست دادند!

ناصر بابامیری-اعلام نتایج دروغین سیرک انتخاباتی رژیم جرم و جنایت، تازگی ندارد!

اعلام نتایج دروغین سیرک انتخاباتی رژیم جرم و جنایت، تازگی ندارد!

ناصربابامیری-ازدیدار ترامپ با شاه و شیخ دول اسلامی تا انفجار بمب در منچستر

ازدیدار ترامپ با شاه و شیخ دول اسلامی تا انفجار بمب در منچستر

ناصر بابامیری- نکاتی پیرامون سیستم پارلمانی و دروغ بزرگ بورژوازی که “جوامع به راست چرخیده”!

نکاتی پیرامون سیستم پارلمانی و دروغ بزرگ بورژوازی که “جوامع به راست چرخیده”!

ناصر بابامیری-صدای فریادهای فرو خورده کارگران معدن یورت طنین انداز شد

صدای فریادهای فرو خورده کارگران معدن یورت طنین انداز شد

ناصر بابامیری-مسبب اصلی مرگ کارگران معدن زغال زمستان یورت رژیم جمهوری اسلامی و صاحبان کارند

مسبب اصلی مرگ کارگران معدن زغال زمستان یورت رژیم جمهوری اسلامی و صاحبان کارند

ناصر بابامیری-روز ۱ مه روز جهانی طبقه کارگر در راه است

روز ۱ مه روز جهانی طبقه کارگر در راه استHOME