کارگر کمونیست-میزگرد مباحث مربوط به مزد ٩۶ با ناصر اصغری

میزگرد مباحث مربوط به مزد ٩۶

ناصر اصغری-در سالگرد انقلاب ۱۹۰۵ روسیه

در سالگرد انقلاب ۱۹۰۵ روسیه ناصر اصغری

ناصر اصغری- ویژگی های مجامع عمومی کارگران

ویژگی های مجامع عمومی کارگران ناصر اصغری

ناصر اصغری-گزارش Oxfam گمراه کننده است

گزارش Oxfam گمراه کننده است

ناصر اصغری-جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند

جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند ناصر اصغری

ناصر اصغری -نگاهی به پراکندگی جنبش کارگری

نگاهی به پراکندگی جنبش کارگری

ناصر اصغری -چه کسی از اصلاح قانون کار سود می برد؟

چه کسی از اصلاح قانون کار سود می برد؟

ناصر اصغری -ما و اصلاح “قانون کار”

ما و اصلاح “قانون کار” ناصر اصغری

ناصر اصغری -کامنتهای کارگری

کامنتهای کارگری   ناصر اصغری

ناصر اصغری -زندگی در عمق (“در حال حاضر ٣٠ درصد مردم کشور گرسنه‌اند.” )

ناصر اصغری زندگی در عمق (“در حال حاضر ٣٠ درصد مردم کشور گرسنه‌اند.” )HOME