نادر بکتاش – ریحانه

ریحانه نادر بکتاش شانزده نوامبر دوهزاروچهارده حوری صهبا، عمیق از نظر سیاسی و طبقاتی و بوِِیژه ملموس و تکان دهنده از نظر انسانی و عاطفی حرف می زند. حرف ها مهم هستند، اما دیدن و حس کردن شور و عواطف پشت آن ها که در حرکات و لرزش ها و طوفان های صدا و چهره […]

نادر بکتاش – ژورنال حزب کمونیست کارگری

ژورنال حزب کمونیست کارگری نادر بکتاش ۴۱/۷۰/۴۱ ژورنال کیوان جاوید ابتکار جالبی است. به بی حوصلگی و تنگی وقت و شتاب این دنیای دوهزاروچهارده خوب می چسبد. اینترنت روانشناسی و خلق و خوی میلیاردها نفر را تغییر انقلابی – تکنولوژیک داده است.

نادر بکتاش – وبلاگ ها و کمونیستها گفتگو با نادر بکتاش

وبلاگ ها و کمونیستها گفتگو با نادر بکتاش  

نادر بکتاش- آزادی پوشاک باید مطلق باشد!

 

نادر بکتاش -بدون یک کلمه تفسیر فقط اضافه در حاشیه

بدون یک کلمه تفسیر فقط اضافه در حاشیه نادر بکتاش ۲۰۱۴/۰۵/۱۹ وااسلاما، استریپ تیز در سولقان ابراهیم نبوی e.nabavi(at)roozonline.com روزآنلاین 

نادر بکتاش – سپردن موها به باد

سپردن موها به باد نادر بکتاش بیست و پنجم اردیبهشت هزارو سیصدونودوسه پانزده مه دوهزارو چهارده

نادر بکتاش – سال ها می گذرند مبارزه می ماند

سال ها می گذرند مبارزه می ماند نادر بکتاش چهارده مه دوهزاروچهارده استواری و مبارزه و ثبات در عقاید و پراتیک نتیجه می دهد. جنبش کمونیسم کارگری و منصور حکمت دارند صدای تاریخ را از زبان میلیون ها نفر در ایران و جهان می شنوند. انعکاس روشن  بینی و صداقت و امید به انسان و […]

نادر بکتاش -شان نزول وحی “اقتصاد مقاومتی” خامنه ای

شان نزول وحی “اقتصاد مقاومتی” خامنه ای نادر بکتاش ۰۲۰۲ فوریه ۰۲ چرا اآن، در این بحبوحه کشمکش بر سر برنامه اتمی جمهوری اسالمی )بسیار بیشتر بین رهبران خود نظام تا آمریکا و ایران( ، رهبر خواب نما می شود و به فکر اقتصاد می افتد؟

نادر بکتاش – سرت را زیر آب می کنند، بدبخت

سرت را زیر آب می کنند، بدبخت نادر بکتاش هجده فوریه دوهزارودوازده

نادر بکتاش – این و آن، و آنها

این و آن، و آنها نادر بکتاش ۱۴/۰۱/۲۴ هم جمهوری اسلامی و هم نمایندگان بورژوازی آمریکا (دمکرات ها و جمهوریخواهان) و همراه با آن چین و روسیه و اسرائیل و اروپا و کم کم عربستان سعودی در جهت یک سازشHOME