مینا احدی-مردم آزاده ایران!دادستان آلمان شکایات را بررسی خواهد کرد، ما خواهان محاکمه غیابی و اعلام دستور بازداشت شاهرودی هستیم!

مردم آزاده ایران!   دادستان آلمان شکایات را بررسی خواهد کرد، ما خواهان محاکمه غیابی و اعلام دستور بازداشت شاهرودی هستیم! زنده باد مبارزات متحدانه مردم در ایران و در خارج از کشور!

مینا احدی-میخواهد فرار کند!(فراخوان به تجمع پنجشنبه ۱۱ژانویه ساعت۱۲ در فرودگاه هامبورگ

میخواهد فرار کند!

مینا احدی-برای شاهرودی رسما پرونده جنایی گشوده شد

برای شاهرودی رسما پرونده جنایی گشوده شد

سخنرانی مینا احدی در مراسم یاد بود محمد جراحی در شهر کلن آلمان

گرامی باد یاد و خاطره محمد جراحی کارگر کمونیست و کادر حزب کمونسیت کارگری ایران سخنرانی مینا احدی در مراسم یاد بود محمد جراحی در شهر کلن آلمان

مینا احدی: سفر هیئت دولت سوئد به ایرانِ تحت حاکمیت جانیان اسلامی و سفیران زن محجبه-

مینا احدی: سفر هیئت دولت سوئد به ایرانِ تحت حاکمیت جانیان اسلامی و سفیران زن محجبه-

مینا احدی -من و عاطفه رجبی در یکی از کتابهای مهم چاپ اطریش

من و عاطفه رجبی در یکی از کتابهای مهم چاپ اطریش

شب همبستگى با زنان آزاده ایران (شنبه ۵ مارس … کلن-آلمان)

شب همبستگى با زنان آزاده ایران (شنبه ۵ مارس … کلن-آلمان)

مینا احدی – یک لحظه به جای مادرش ! مادر سامان نسیم!

یک لحظه به جای مادرش ! مادر سامان نسیم! سامان من فقط ١۶ سال و سه ماه داشت که در یک روز سیاه او را گرفتند. ١۶ ساله ها در این دنیا هنوز سرگرم بازی و بچگی هستند. او را زدند، از پاهای نازنین اش

مینا احدی – خانم عبادی، چند صد سال دیگر لازم دارید تا بفهمید خامنه ای همان هیتلر است!

خانم عبادی، چند صد سال دیگر لازم دارید تا بفهمید خامنه ای همان هیتلر است! شیرین عبادی و خامنه ای این روزها رسانه هایی که با هر حرف و حرکت عبادی و شرکا به وجد می آیند، تیتر بزرگ زده اند که جناب عبادی و سازمان “حقوق بشری” متبوعش اعلام کرده:

مینا احدی – میدان جمهوری پاریس و دو بار دفاع از چپ و انسانگرایی!

میدان جمهوری پاریس و دو بار دفاع از چپ و انسانگرایی! مردم پاریس روز ۲۷ ژانویه در گروههای دو نفره مرکب از زن و مرد صحنه ای را بازسازی کردند که طی آن شیما الصباغ پس از اصابت گلوله های ساچمه ای پلیسHOME