تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با موید احمد در باره اوضاع عراق

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با موید احمد در باره اوضاع عراق

کمونیست هفتگی -اوضاع جدید در عراق گفتگو با مؤید احمد، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری عراق

اوضاع جدید در عراق گفتگو با مؤید احمد، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری عراق کمونیست هفتگی: اجتماعات اعتراضی در عراق گسترش می یابد. ارزیابی حزب کمونیست کارگری عراق از این رویدادها چیست؟ سطح

کمونیست ماهانه – گفتگو با موید احمد، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری عراق، در باره تحولات عراق

گفتگوی نشریه کمونیست ماهانه با موید احمد، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری عراق، در باره تحولات عراق   کمونیست ماهانه: جامعه عراق بیش از دو دهه است  به دنبال حمله آمریکا و متحدانش به آن کشور و ساقط شدن حکومت بعث  قربانی اولیه “نظم نوین” و دمکراسی آمریکائی شدند. میلیونها انسان نابود شده اند، […]HOME