مهرنوش شفیعی -رابطه جنبش کارگری انقلابی با رهایی زنان نقدی بر عملکرد برخی که خودرا فعال کارگری مینامند

رابطه جنبش کارگری انقلابی با رهایی زنان نقدی بر عملکرد برخی که خودرا فعال کارگری مینامند جنبش کارگری بعنوان تنها امید رهایی وپشتوانه آزادیخواهی زیر بار شکست ها وهجوم پیاپی به نفس تنگی میافتد. نقد مستمر وشناخت گرهگاههای این جنبش یکی از وظایف دائمی فعالین کارگری وکمونیست های واقعی است. درایران که درگیر یک حکومتHOME