اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است!- گفتگو با مهرداد درویش پور درباره زمینه و چشم انداز رشد راست پوپولیست در اروپا

اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است! گفتگو با مهرداد درویش پور درباره زمینه و چشم انداز رشد راست پوپولیست در اروپا

مهرداد درویش پور -به نظر شما مهمترین مطالبات دانشجویان چیست؟ چرا تعداد فعالان اجتماعی در میان دانشجویان دختر متناسب با تعداد آنها در دانشگاههای ایران نیست؟

مهرداد درویش پور -به نظر شما مهمترین مطالبات دانشجویان چیست؟ چرا تعداد فعالان اجتماعی در میان دانشجویان دختر متناسب با تعداد آنها در دانشگاههای ایران نیست؟

مهرداد درویش پور- سخنرانی های در چهار شهر سوئد درباره مهاجرت، مردانگی، خشونت علیه زنان وبرابری جنسیتی

سخنرانی های مهرداد درویش پور در چهار شهر سوئد درباره مهاجرت، مردانگی، خشونت علیه زنان وبرابری جنسیتی

مهرداد درویش پور- گذشته گرایی و ناسیونالیسم برای عروجی دوباره

مهرداد درویش پور گذشته گرایی و ناسیونالیسم برای عروجی دوباره

میزگرد پرگار بی بی سی با مهرداد درویش پور، آزاده کیان و تینور نظم جو درباره سفر به ایران و خودسانسوری

میزگرد پرگار بی بی سی با مهرداد درویش پور، آزاده کیان و تینور نظم جو درباره سفر به ایران و خودسانسوری

مهرداد درویش پور – صفحه دو: پیامد حملات مسلحانه در آلمان

وقوع چهار حمله خونین در هفت روز، کارنامه درخشانی برای نیروهای امنیتی آلمان نیست. چرا آلمان ناگهان ناامن شد؟ با حضور حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر، ناهید کشاورز، مشاور پناهندگان و مهاجران و روان درمانگر و مهرداد درویش پور، جامعه شناس

تلویزیون اندیشه -درباره واکاوی جامعه شناسانه اپوزیسیون ایران گفتگو با مهرداد درویش پور

گفتگوی رضا گوهرزاد از تلویزیون اندیشه با مهرداد درویش پور درباره واکاوی جامعه شناسانه اپوزیسیون ایران

مهرداد درویش پور -واکاوی انتفادی اپوزیسیون، پتانسیل عبور از استبداد دینی را افزایش می دهد!

واکاوی انتفادی اپوزیسیون، پتانسیل عبور از استبداد دینی را افزایش می دهد!  مهرداد درویش پور درپی گفتگوی تلویزیونی سیروس ملکوتی با من درباره واکاوی اپوزیسیون ایرانی و عوامل ایستایی و دینامیزم درونی آن، یکی از سایت های افراطی حکومت به نام “امپراطوری دروغ” کوشیده از آن برای تخطئه اپوزیسیون بهره برداری کرده و همزمان به […]

رادیو سپهر -گفتگوبا مهرداد درویش پور جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

گفتگوی رادیو سپهر با مهرداد درویش پور جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

مهرداد درویش پور – سکوت، خاطره و جعل در خدمت تاریخ سازی و فراموشی

سکوت، خاطره و جعل در خدمت تاریخ سازی و فراموشی درآمدی بر گفتگوی سیروس ملکوتی با من درباره “پایان پیکار”مهرنامه  HOME