مهدی سامع- فیلم سخنرانی زینت میرهاشمی و لیلا جدیدی در همایش چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل – کلن (آلمان) – ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

پایداری مادران شهدا و زندانیان سیاسی، یک تجربه مبارزاتی – زینت میرهاشمی

مهدی سامع – خروجی مذاکرات، کدام سناریو: کِش دادن، جام زهر یا توافق بد

خروجی مذاکرات، کدام سناریو: کِش دادن، جام زهر یا توافق بد مهدی سامع چشم انداز مذاکرات اتمی در پایان روز جمعه ۳۰ آبان چندان روشن نیست. در تهران خوش بینان برای«جشن ملی» (نام جدید«نوشیدن زهر») آماده می شوند و بدبینان به دنبال شمارش دلارهای خود هستند. شدت پنهان کاری آن چنان است

مهدی سامع -یادداشت سیاسی ….چوب تَر خامنه ای و آتش خشم و نفرت همگانی

یادداشت سیاسی …. چوب تَر خامنه ای و آتش خشم و نفرت همگانی مهدی سامع چوبتَرخامنهایدردستاناراذلواوباشاوکهباناممستعار«افرادخودسَر» اقدامبهجنایتمیکنند،اینبارصورتتعدادیاززنانرابهآتشکشید. براساساخبارمنتشرشدهتاکنونبیشاز۲۰ زنازشهرهایاصفهان،شیراز،تبریز،کرمانشاهوتهرانقربانیاسیدپاشیشدهکه۱۵ تنازآنانازشهراصفهانبودهویکیازاینزناندراصفهانجانباختهاست. برایاکثریتمردمایرانوبهویژهقربانیانجنایتهایبیشماررژیمولایتفقیهدر۳۵ سالگذشتهجایتردیدیوجودنداردکهایناعمالننگینووحشیانهبهطورمستقیمازجانبراسحکومتودراینشرایطازبیتسیدعلیخامنهایهدایتمیشود.

مهدی سامع – حرف جدی در حاشیه تفریحات مقام معظم

حرف جدی در حاشیه تفریحات مقام معظم مهدی سامع مقام معظم در هنگام مرخص شدن از بیمارستان ضمن اعلام بهبودی کامل و شرمندگی «از این همه محبتی» که امت همیشه در رکاب ولایت، «اظهار کردن و ابراز کردن»، خبر تفریح چند روزه خود که «عبارت بود از شنیدن صحبتهای مقامات آمریکایی در زمینه‌ی مبارزه با […]

مهدی سامع -یادداشت سیاسی….. خامنه ای دلواپس چیست؟

یادداشت سیاسی….. خامنه ای دلواپس چیست؟ مهدی سامع سرانجام روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، مجلس ارتجاع پس از سخنان تند و تیز مخالفان دولت روحانی، رای «عدم اعتماد» به رضا فرجی دانا، وزیر علوم داد. ۱۴۵ تن از نمایندگان علیه فرجی دانا، ۱۱۰ تن موافق او و ۱۵ تن رای ممتنع دادند. در واکنش به این […]

مهدی سامع – یادداشت سیاسی …. دیداری که ارکان نظام را لرزاند

یادداشت سیاسی …. دیداری که ارکان نظام را لرزاند مهدی سامع ملاقات کاترین اشتون با نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و گوهر عشقی، مادر زنده یاد ستار بهشتی، برای خامنه ای به شکل حیرت آوری بسیار گران آمده است. پوچ بودن لافهای آیت الله خامنه ای در مورد اقتدار نظام با واکنش بالاترین کارگزاران نظام به […]

مهدی سامع -یادداشت سیاسی خامنه ای در مدار نَرمِش و غُرِش

یادداشت سیاسی خامنه ای در مدار نَرمِش و غُرِش مهدی سامع قطار بی دنده و ترمز احمدی نژاد تِلوتِلو خوران از خط خارج شده و واگنهای فرسوده آن هریک به سویی در حرکتند. رسوایی دروغ و دَوَلهای کوتوله آن سیاسی که به وسیله خامنه ای

مهدی سامع -یادداشت سیاسی .. وقاحت شیادانه در دو راهی نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه

یادداشت سیاسی ….. وقاحت شیادانه در دو راهی نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه مهدی سامع مقام معظم در سخنرانی برای بسیجیان در ادامه سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، «نرمش قهرمانانه» را «مانور هنرمندانه» برای رسیدن به «هدف» توصیف کرد و هرگونه توضیح و تفسیر دیگر را مردود اعلام کرد. ولی فقیه اما […]

مهدی سامع-یادداشت سیاسی …. دو راهی ناگزیر در مقابل ولی فقیه

یادداشت سیاسی …. دو راهی ناگزیر در مقابل ولی فقیه مهدی سامع روز جمعه ۲۶ مهر محمد جواد ظریف گزارشهای مربوط به مذاکرات با ۶ کشور را «خیالی» و همه آن چه «دبکا» و «المنانیتور» منتشر کردند را «حدس و گمان» دانست که

مهدی سامع – جماعت غیر نجیب از نگاه خامنه ای

یادداشت سیاسی …………. جماعت غیر نجیب از نگاه خامنه ای مهدی سامع سرانجام روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ پس از چهار روز کشاکش همراه با عربده کشی و لومپن بازی نمایندگان مجلس، ۱۵ تن از وزرای پیش نهادی حسن روحانی توانستند از مجلس ارتجاع رای اعتماد گرفته و ۳ تن دیگر به خاطر برخی تماسها […]HOME