متن پیاده شده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال- درباره مبارزه با مذهب

درباره مبارزه با مذهب متن پیاده شده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

مصاحبه منصور حکمت با “نگاه”-اسلام و اسلام زدایى

اسلام و اسلام زدایى   مصاحبه منصور حکمت با “نگاه” نشریه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانویه ١٩٩٩

منصور حکمت- دستمزد و پرداختی ها / دستمزد نقدی و جنسی /

  دستمزد و پرداختی ها /  دستمزد نقدی و جنسی / کار کنتراتی / بن کالاها / حداقل دستمزد / دستمزد و تورم (پاسخ های منصور حکمت  به مسئله دستمزد و…، در میزگرد  نقد قانون کار جمهوری اسلامی  )

منصور حکمت-تروریسم اسلامى*

تروریسم اسلامى* منصور حکمت

منصور حکمت-کوبا

منصور حکمت  کوبا

منصور حکمت-تروریسم اسلامى*

تروریسم اسلامى* منصور حکمت

منصور حکمت -زمینه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى گزیده اى از مباحثات یک سمینار حزبى

زمینه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى گزیده اى از مباحثات یک سمینار حزبى

منصور حکمت -مبانى کارکمونیستى در میان کارگران چند حکم پایه اى

مبانى کارکمونیستى در میان کارگران چند حکم پایه اى منصور حکمت

متن پیاده شده مصاحبه با رادیو انترناسیونال – با منصور حکمت در رابطه بالغو مجازات اعدام

لغو مجازات اعدام متن پیاده شده مصاحبه با رادیو انترناسیونال هشتم نوامبر ٢٠٠٠

گفت و گو با منصور حکمت – تعبیر شما از مفاهیمى چون بنیادگرایى اسلامى و اسلام سیاسى چیست؟ تفاوت این دو چیست؟

گفت و گو تعبیر شما از مفاهیمى چون بنیادگرایى اسلامى و اسلام سیاسى چیست؟ تفاوت این دو چیست؟  HOME