منصور حکمت-ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است

ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است منصور حکمت

منصور حکمت – قطعنامه در باره تشکلهای توده ای طبقه کارگر شورا، مجمع عمومی، سندیکا

قطعنامه در باره تشکلهای توده ای طبقه کارگر شورا، مجمع عمومی، سندیکا

متن پیاده شده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال- درباره مبارزه با مذهب

درباره مبارزه با مذهب متن پیاده شده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

مصاحبه منصور حکمت با “نگاه”-اسلام و اسلام زدایى

اسلام و اسلام زدایى   مصاحبه منصور حکمت با “نگاه” نشریه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانویه ١٩٩٩

منصور حکمت- دستمزد و پرداختی ها / دستمزد نقدی و جنسی /

  دستمزد و پرداختی ها /  دستمزد نقدی و جنسی / کار کنتراتی / بن کالاها / حداقل دستمزد / دستمزد و تورم (پاسخ های منصور حکمت  به مسئله دستمزد و…، در میزگرد  نقد قانون کار جمهوری اسلامی  )

منصور حکمت-تروریسم اسلامى*

تروریسم اسلامى* منصور حکمت

منصور حکمت-کوبا

منصور حکمت  کوبا

منصور حکمت-تروریسم اسلامى*

تروریسم اسلامى* منصور حکمت

منصور حکمت -زمینه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى گزیده اى از مباحثات یک سمینار حزبى

زمینه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى گزیده اى از مباحثات یک سمینار حزبى

منصور حکمت -مبانى کارکمونیستى در میان کارگران چند حکم پایه اى

مبانى کارکمونیستى در میان کارگران چند حکم پایه اى منصور حکمتHOME