منصور حکمت-لنینیسم و بلشویسم

لنینیسم و بلشویسم انجمن مارکس لندن – شنبه ۶ اکتبر ٢٠٠١

منصور حکمت – مسأله کردستان – بحث در جلسه ستاد سیاسى حزب کمونیست ایران – ٢۴ ژانویه ١٩٨٨

منصور حکمت – مسأله کردستان – بحث در جلسه ستاد سیاسى حزب کمونیست ایران – ٢۴ ژانویه ١٩٨٨

منصور حکمت- سخنرانی در معرفی قطعنامه ، اوضاع ایران و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری

        بیاد منصور حکمت سخنرانی در معرفی قطعنامه اوضاع ایران و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری

منصور حکمت-ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است

ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است منصور حکمت

منصور حکمت – قطعنامه در باره تشکلهای توده ای طبقه کارگر شورا، مجمع عمومی، سندیکا

قطعنامه در باره تشکلهای توده ای طبقه کارگر شورا، مجمع عمومی، سندیکا

متن پیاده شده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال- درباره مبارزه با مذهب

درباره مبارزه با مذهب متن پیاده شده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال

مصاحبه منصور حکمت با “نگاه”-اسلام و اسلام زدایى

اسلام و اسلام زدایى   مصاحبه منصور حکمت با “نگاه” نشریه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانویه ١٩٩٩

منصور حکمت- دستمزد و پرداختی ها / دستمزد نقدی و جنسی /

  دستمزد و پرداختی ها /  دستمزد نقدی و جنسی / کار کنتراتی / بن کالاها / حداقل دستمزد / دستمزد و تورم (پاسخ های منصور حکمت  به مسئله دستمزد و…، در میزگرد  نقد قانون کار جمهوری اسلامی  )

منصور حکمت-تروریسم اسلامى*

تروریسم اسلامى* منصور حکمت

منصور حکمت-کوبا

منصور حکمت  کوباHOME