منصور ترکاشوند -کارگران و حزب سیاسی

کارگران و حزب سیاسی منصور ترکاشوند اگر چه در کل جهان امروز احزابی سیاسی که منافع و مصالح و خواستهای کارگران را نمایندگی کنند به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، اما تقریبا در تمام جوامع سرمایه داران و صاحبان قدرت حزب دارند، بعضا دو حزب هم دارند، دو حزبی که نماد گرایشهای مختلف در […]

منصور ترکاشوند – از هاله نور تا اعتدال!

از هاله نور تا اعتدال! منصور ترکاشوند کسی که با توهم تولید هاله‌ی نور دور سر شنوندگان اباطیل اش رئیس جمهور شده بود، بعد از هشت سال جنگیدن با واقعیت جامعه، بعد از هشت سال تلاش عبث برای کنترل اعتراضات عمومی، بعد از هشت سال جهد برای اسلامی کردن “ایران” گیج و منگ، با دایره‌های […]

منصور ترکاشوندانسان، انسان است

انسان، انسان است منصور ترکاشوند بمناسبت هشت مارس نگاه به زنانی که در اطراف شعبه حقوقی دادگستری دیده میشوند وحشتناک است. چشمت خوب بیند، گوشت خوب بشنود، از درد پشتت خم میشود. زنانی را می بینی که اتفاقا آرایش کرده اند،ابروهایشان را ته توکرده اند، مژه هایشان را کشیده اند، لباس های مرتب و رنگی […]

سقوط ریال (٢) منصور ترکاشوند

سقوط ریال (٢) منصور ترکاشوند اینطور که پیش میرود بخش وسیعی از مردم باید از سطحیترین خواسته ها ونیازهای زندگیشان خیلی بیشتر از آنچه تا کنون زده اند، بزنند تا شاید زنده بمانند. وضعیت اقتصادی به شدت آشفته است، جدا از وضعیت اضطراری حاکم شده در تک تک خانه های اکثریت مردم و خود سانسوری […]HOME