معروف کعبی – چراغی در دست دو نسل گفتاری در بزرگداشت برادرم محمد کعبی

چراغی در دست دو نسل گفتاری در بزرگداشت برادرم محمد کعبی معروف کعبی مگر چنین نیست کە هزاران هزار جانباختە؛ هزاران هزار آبدیدە ی رنج و کار کە زندگی را وداع‌ گفتەاند؛ صدها معلول نبردها و سیاه چالها؛ و آنهایی کە بە پاداشی چشم‌ندوختە و فروتن ماندەاند، داستانی دیگر را بازگو می‌کنند؟ مگر نە این […]HOME