مظفر-هاشمی رفسنجانی یدک کش تفکرات نئولیبرالیسم ( پینوشه ایران )

مظفر ۲۰۱۷ ، ۰۱ ، ۱۸ هاشمی رفسنجانی یدک کش تفکرات نئولیبرالیسم ( پینوشه ایران )

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

حسن عباسی- سرمایه چون اپیدمی

سرمایه چون اپیدمی

ساعد وطندوست شعیب زکریائی – نگاه ما به وضعیت روند؛ تدبیر چیست؟

نوشته دو تن از اعضای هیئت هماهنگی تحت عنوان نگاه ما به وضعیت روند؛ تدبیر چیست؟ساعد وطندوست ، شعیب زکریائی توضیح کوتاه انتشاراسناد درونی روند سوسیالیتی کومه له همچنانکه قبلا اعلام شد انتشار علنی اسناد و نوشته های درونی ،اقدامی در راستای اماده سازی برای کنفرانس بررسی و نقد شکست فراکسیون و روند سوسیالیستی کومه […]

تبریزی-انگل های سیاسی! 

چکیده این نوشتار: تاریخ به فراوانی نشان داده است هنگامی که در سرزمینی مردم ستمدیده می خواهند خود را از فرمانروائی ستمگران برهانند کسانی پیدا می شوند که نه تنها ستمدیدگان را یاری نمی کنند بلکه در راه نابودی ستمگران سنگ اندازی نیز می کنند و چنین کسانی انگل سیاسی نام دارند! در ایران کنونی […]

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

علیرضا ثقفى-شعله هاى جنگ در خاورمیانه هر روز زبانه ى بیشترى میکشد

شعله هاى جنگ در خاورمیانه هر روز زبانه ى بیشترى میکشد علىرضا ثقفى

کریم دحیمى-بازداشت “احمد حیدرى” فعال عرب اهوازی

بازداشت “احمد حیدرى” فعال عرب اهوازی

کریم دحیمى -بازداشت “احمد حیدرى” فعال عرب اهوازی‎

بازداشت “احمد حیدرى” فعال عرب اهوازی‎

کریم دحیمى – آزادى موقت چند تن از فعالان عرب اهوازى با قید وثیقه

till Hemlig mig آزادى موقت چند تن از فعالان عرب اهوازى با قید وثیقهHOME