مصلح ریبوار – آزادی بیان، علیە مذهب سرمایە و فاشیسم سرمایە:

آزادی بیان، علیە مذهب سرمایە و فاشیسم سرمایە: مصلح ریبوار انبوە ملیونی مردم در پاریس و سایر شهرهای فرانسە و اروپا، در گرامیداشت جانباختگان “چارلی ابدو”، نشانداد کە ازادی بیان زندەاست؛ شاید هم فراتر از آن؛ میتواند

مصلح ریبوار – سرودهای ملی؛ قراضەتر از آنچە فکر میکنید

سرودهای ملی؛ قراضەتر از آنچە فکر میکنید مصلح ریبوار سرودهای ملی  دیررس، عقبماندگی و کینەتوزی بورژوازی مناطق گوناگون را منعکس میکنند. این پدیدە را در مورد سرودهای فارسی “ای ایران” و کۆردی “ئەی ڕقیب” بررسی میکنیم.

مصلح ریبوار -ماندلا و جنبش ضد آپارتاید

ماندلا و جنبش ضد آپارتاید مصلح ریبوار مرگ ماندلا بهانه شد که رسانه های جهان سرمایه داری، باردیگر، در تحمیق مخاطبان سنگ تمام بگذارند و اورا قهرمان لغوHOME