مصطفی صابر-از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش که شعار استراتژیک کمونیست ها ست یعنی چه؟  

از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش که شعار استراتژیک کمونیست ها ست یعنی چه؟HOME