مصطفی خوش سیما – شبح یا آتشفشان؟!

شبح یا آتشفشان؟! مصطفی خوش سیما اول می روز اعتراض به بی حقوقی تمام استثمار شدگان جامعه است. روز اعلام جنگ با سرمایه داریست و روز خواندن کیفرخواست و برشمردن درجه جنایت نظام سرمایه داریست.HOME