مصطفی باهر – یادمبارزه شما برای همیشه زنده خواهد ماند رفقا شاهگور و قابیل

یادی خەباتکارانەتان، بۆ ئەبەد بەنەمری دەمێنێتەوە هاورێیان شاپورو ،قابیلHOME