رها پتکی-شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی 

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی

مزدک کوهکن-سیاهی «ازدواج سفید» در غیاب جنگ علیه سرمایه 

سیاهی «ازدواج سفید» در غیاب جنگ علیه سرمایه 

مزدک کوهکن-سرمایه، شریعت و ازدواج کالایی

سرمایه، شریعت و ازدواج کالایی

مزدک کوهکن-سرمایه، نیروی کار شبه رایگان و تمام رایگان

سرمایه، نیروی کار شبه رایگان و تمام رایگانHOME