مریم نمازی – وقتی زن بودن یک جرم است، اعتراض عریان یک چالش سیاسی مهم علنی است

انترناسیونال ۵۵۰ وقتی زن بودن یک جرم است، اعتراض عریان یک چالش سیاسی مهم علنی است مریم نمازی همه مذاهب دیدی تحقیر آمیز نسبت به زن و بدن او دارند. اسلام متفاوت از بقیه نیست. اما به دلیل اینکه امروز اسلام پرچم یک جنبش سیاسی است که قدرت دولتی را هم در دست دارد،HOME