مرتضی فاتح – مالیاتها و سیاهچاله اقتصاد

مالیاتها و سیاهچاله اقتصاد دولت حسن روحانی با توجه به شرایط وخیم اقتصادی کشور، سقوط غیرقابل مهار بهای نفت و روند فرساینده تحریم ها، در بودجه سال آینده بخش مالیاتها را یکی از

برنامه ای از”کارزار پشتیبانی از کارگران ایران” برنامه ششم: بحران اقتصادی در ایران- گفتگو با مرتضی فاتحچه بایدکرد؟

 برنامه ای از”کارزار پشتیبانی از کارگران ایران” برنامه ششم: بحران اقتصادی در ایران- گفتگو با مرتضی فاتحچه بایدکرد؟HOME