مرتضی فاتح-تغییرات ساختاری در صورت بندی جهانی سرمایه

تغییرات ساختاری در صورت بندی جهانی سرمایه

مرتضی فاتح- انتخاب مجدد جرمی کوربین، شورش به سبک لیبر

انتخاب مجدد جرمی کوربین، شورش به سبک لیبر

مرتضی فاتح -برکسیت ، شکاف میان بورژوازی اروپا

برکسیت ، شکاف میان بورژوازی اروپا

مرتضی فاتح – ۲۰۱۵: آیا اروپا شگفتی ساز خواهد بود؟

سایت “کارزار پشتیبانی از کارگران ایران ” ۲۰۱۵: آیا اروپا شگفتی ساز خواهد بود؟ بحران اقتصادی در اروپا همچنان حاکم بر زندگی و معیشت میلیونها مزدبگیر این قاره است. طبق اعلام رسمی بسیاری از موسسات تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، در حالی که مردم اروپا تحت سیاستهای ریاضتی از سوی دولتها قرار دارند و بخش های […]

کارگر کمونیست دستمزدها مصاحبه با مرتضی فاتح

دستمزدها مصاحبه با مرتضی فاتح کارگر کمونیست: به طور مشخص منظور از دستمزد و تعیین حداقل دستمزد که همیشه در ماههای پایانی سال مطرح میشود،چیست و از چه زمانی شروع شده است؟ مرتضی فاتح: به طور مشخص اگر بخواهیم از دستمزد کارگر و یا هر مزدبگیر دیگری تعریفی ارائه کنیم باید به علم اقتصاد سیاسی […]

مرتضی فاتح پیوند هائی امید بخش

پیوند هائی امید بخش مرتضی فاتح همه کسانی که اخبار کارگری را طی روزهای گذشته دنبال کرده اند، میدانند، کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر برای هفت روز در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمعی اعتراضی داشتند. این تجمع در واقع ادامه اعتراضات چند ساله کارگران نی بر جهت رسیدگی به مطالباتشان بود. […]

مصاحبه اتحادیه اروپا به کدام سو میرود؟ مصاحبه با مرتضی فاتح

اتحادیه اروپا به کدام سو میرود؟ مصاحبه با مرتضی فاتح کارگر کمونیست: بحران یونان بویژه در چند ماه اخیر موجب کشمکشهای وسیع سیاسی در پارلمان اتخادیه اروپا شده است. ظاهرا اتحادیه اروپا موافقت کرده است که برنامه “ریاضت اقتصادی” در یونان را به تاخیر بیندازد. اولا چرا اتحادیه اروپا مجبور به عقب نشینی شده است […]HOME