محمود قزوینی- حسن آقا قربان عبا و عمامه ات برم، به ما هم نگاهی بنداز! ( در باره رفتار پسا انتخاباتی اپوزیسیون طرفدار رژیم )

محمود قزوینی ۵ ژوئن ۲۰۱۷، ۱۵ خرداد ۹۶   حسن آقا قربان عبا و عمامه ات برم، به ما هم نگاهی بنداز! ( در باره رفتار پسا انتخاباتی اپوزیسیون طرفدار رژیم )

محمود قزوینی-کومه له در اسارت ناسیونالیسم کرد

محمود قزوینی ۲۲ آوریل ۲۰۱۷ کومه له در اسارت ناسیونالیسم کرد

محمود قزوینی-در دفاع از “مارکسیسم علنی” در ایران

محمود قزوینی ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ در دفاع از “مارکسیسم علنی” در ایران

محمود قزوینی -چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم. (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!)

چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم. (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!)

محمود قزوینی -در بزرگداشت کاسترو

محمود قزوینی ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ در بزرگداشت کاسترو

محمود قزوینی-ترامپ و تکرار عصر فاجعه در قرن ۲۱

محمود قزوینی ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ ترامپ و تکرار عصر فاجعه در قرن ۲۱

محمود قزوینی -تعیین مبلغ و دیگر هیچ شیوه بدیع مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

محمود قزوینی شنبه ۴ اردیبهشت ۹۵، ۳ آوریل ۲۰۱۵ تعیین مبلغ و دیگر هیچ شیوه بدیع مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

محمود قزوینی -دفن یک تاریخ ( روایت ناسیونالیسم چپ از تاریخ حزب کمونیست ایران و کو مه له) – بخش اول

محمود قزوینی ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ دفن یک تاریخ ( روایت ناسیونالیسم چپ از تاریخ حزب کمونیست ایران و کو مه له) – بخش اول ابراهیم علیزاده بمناسبت سالگرد حزب کمونیست ایران در ویژه برنامه ای در تلویزیون حزب کمونیست در ۵ بخش گفتگو در باره

محمود قزوینی – به یاد رفیق اسفندیار قربانی و بازگویی یک خاطره

+ محمود قزوینی ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۵، شنبه ۲۷ تیر ۹۴ به یاد رفیق اسفندیار قربانی و بازگویی یک خاطره روز سیزدهم تیر ماه سال ۵۹ گلوله های سپاه پاسداران رفیق عزیزم اسفندیار قربانی را از ما گفت. او در آن زمان ۲۱ سال بیشتر نداشت،

محمود قزوینی -به یاد نادر بکتاش

به یاد نادر بکتاش واقعا تاسف آور است. در چنین مواقعی آدم نمیداند چه بگوید. نادر بکتاش نویسنده خوش فکر، با فرهنگ پیشرو اروپائی بود، که هیچ رگه ای از شرقزدگی و فرهنگ عقب مانده و سنتی معمول میان نویسندگان و شعرای ایرانی در او یافت نمیشد.HOME