محمد ولدی طبقه کارگر جبرا خاصیت تشکل یابی و انقلاب اجتماعی دارد .

۱٫ محمد ولدی طبقه کارگر جبرا خاصیت تشکل یابی و انقلاب اجتماعی دارد . خاصیت تشکل یابی و توان رهبری انقلاب اجتماعی نه ساخته و پرداخته ذهن من (م-ولدی) و یا هر فرد کمونیست دیگری ؛ بلکه تشکل یابی و ساخت تشکیلات از سوی طبقه کارگر برای مقابله قوانین ضد کارگری ارگانهای سیاسی و مجریه […]HOME