محمد نبوی – حل مساله کرد وچپ حاشیه‌ای

حل مساله کرد وچپ حاشیه‌ای اخیرا” شرکت کومه‌له‌ درکمیته تدارک کنگره ملی کرد، موجب شد، چپ حاشیه‌ای که در بی ربط نشان دادن خود به مسائل واقعی جامعه الحق هیچ فرصتی را از دست نمیدهد،HOME