مصاحبه نسان نودینیان با مراد امینی در رابطه بیوگرافی مبارزاتی او

دیروز ٢٨ ژوئیه ٢٠١۶ در دیداری دوستانه با رفیق دیرینه ام مراد امینی بیش از سه ساعت گفت گو در

محمد مراد امینی – اعتصاب و تحصن معلمان مریوان در سال ۱۳۵۶

اعتصاب و تحصن معلمان مریوان در سال ۱۳۵۶HOME