محمد کاظمی-شرکت حسن سعیدی در اجلاس سازمانی جهانی کار، نقطه درخشانی درجنبش کارگری ایران

شرکت حسن سعیدی در اجلاس سازمانی جهانی کار، نقطه درخشانی درجنبش کارگری ایران

محمد کاظمی-نقد یا تحریف نظرات دیگران ؟

نقد یا تحریف نظرات دیگران ؟

محمد کاظمی-‘برون رفت آرام ولی مداوم ازوابستگی به سوی استقلال’

‘برون رفت آرام ولی مداوم ازوابستگی به سوی استقلال’

محمد کاظمی-راه حل های ‘ توماس پیکتی های ایرانی’ برای برون رفت از ‘بحران کنترل ناپذیر’ اقتصاد ایران

  راه حل های  ‘ توماس پیکتی های ایرانی’ برای برون رفت از ‘بحران کنترل ناپذیر’ اقتصاد ایران

محمد کاظمی-شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و معاون وزیر کار خواهان اجرای ماده ۴١ قانون کار شدند

شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و معاون وزیر کار خواهان اجرای ماده ۴١ قانون کار شدند   محمد کاظمی

محمد کاظمی- رهبران عملی طبقه کارگر، مبارزات جاری، حزب کمونیسی :

رهبران عملی طبقه کارگر، مبارزات جاری، حزب کمونیسی :

محمد کاظمی- طبقه کارگر، استبداد اسلامی و انقلاب کارگری:

طبقه کارگر، استبداد اسلامی و انقلاب کارگری:

محمد کاظمی -دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

ترجمه -ترجمه متن سخنرانی محمد کاظمی در ورکشاب لیبر ستارت درتورنتو

ترجمه متن سخنرانی محمد کاظمی در ورکشاب لیبر ستارت درتورنتو ٧ می ٢٠١۶

محمد کاظمی – متن سخنرانی محمد کاظمی در مراسم تورنتو به مناسبت مرگ شاهرخ زمانی

متن سخنرانی محمد کاظمی در مراسم تورنتو به مناسبت مرگ شاهرخ زمانی شاهرخ زمانی ستاره ای درخشان در آسمان مبارزه برای آزادی، برابری وسوسیالیسم بود! در تاریخ مبارزات مردم مقاطی وجود دارد که یک فعال اجتماعی و یا یک رهبر کارگری همچون ستاره ای در آسمان میدرخشد و به یکHOME