محمد کاظمی-درحاشیه “ترجمه و ارزیابی پرونده ٢۵٠٨ علیه جمهوری اسلامی”

درحاشیه “ترجمه و ارزیابی پرونده ٢۵٠٨ علیه جمهوری اسلامی”

محمد کاظمی-شرکت حسن سعیدی در اجلاس سازمانی جهانی کار، نقطه درخشانی درجنبش کارگری ایران

شرکت حسن سعیدی در اجلاس سازمانی جهانی کار، نقطه درخشانی درجنبش کارگری ایران

محمد کاظمی-نقد یا تحریف نظرات دیگران ؟

نقد یا تحریف نظرات دیگران ؟

محمد کاظمی-‘برون رفت آرام ولی مداوم ازوابستگی به سوی استقلال’

‘برون رفت آرام ولی مداوم ازوابستگی به سوی استقلال’

محمد کاظمی-راه حل های ‘ توماس پیکتی های ایرانی’ برای برون رفت از ‘بحران کنترل ناپذیر’ اقتصاد ایران

  راه حل های  ‘ توماس پیکتی های ایرانی’ برای برون رفت از ‘بحران کنترل ناپذیر’ اقتصاد ایران

محمد کاظمی-شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و معاون وزیر کار خواهان اجرای ماده ۴١ قانون کار شدند

شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و معاون وزیر کار خواهان اجرای ماده ۴١ قانون کار شدند   محمد کاظمی

محمد کاظمی- رهبران عملی طبقه کارگر، مبارزات جاری، حزب کمونیسی :

رهبران عملی طبقه کارگر، مبارزات جاری، حزب کمونیسی :

محمد کاظمی- طبقه کارگر، استبداد اسلامی و انقلاب کارگری:

طبقه کارگر، استبداد اسلامی و انقلاب کارگری:

محمد کاظمی -دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

ترجمه -ترجمه متن سخنرانی محمد کاظمی در ورکشاب لیبر ستارت درتورنتو

ترجمه متن سخنرانی محمد کاظمی در ورکشاب لیبر ستارت درتورنتو ٧ می ٢٠١۶HOME