محمد قراگوزلو -جهش داعش و تپش قلب خاورمیانه ی ما!

جهش داعش و تپش قلب خاورمیانه ی ما! محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com یکم. از مداخلات بشر دوستانه تا….! سال هاست که بمب های “دموکراتیک” و “حقوق بشریِ” آن چه که به مداخلات بشردوستانه از سوی “جامعه ی جهانی” شناخته شده است برای ” بشردوستان ژنده پوش ” گل

محمد قراگوزلو – روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد مطلب ویژه

محمد قراگوزلو روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد مطلب ویژه صرفِ نظر از برخی اختلافات درون طبقاتی- مانندِ نحوه ی سلب مالکیت و شیوه ی انباشت سرمایه- قدر مسلم این که دولت های جمهوری اسلامی در دو عرصه ی اصلیِ اقتصادی و

محمد قراگوزلو – سازمان یابی کارگری ۱۴٫حزب کارگری

سازمان یابی کارگری ۱۴٫حزب کارگری محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com در آمد. ۱ این سلسله مقالات را با مکثی پیرامون آخرین “دسته گل” دولت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و نماینده ی صنایع ورشکسته به پایان می بریم.چنان که دانسته است و چندان که انتظار

محمد قراگوزلو -نقدینه گی ، تورم و دستمزد!

نقدینه گی ، تورم و دستمزد! محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com تهاجم جدید به اردوی کار مستقل از این که مساله ی دستمزد با کار و زنده گی کارگران عجین شده است و به همین سبب نیز سال و ماه نمی شناسد، اما به هر شکل از ابتدای بهمن این امر حیاتی به یک مناقشه در

محمد قراگوزلو – سوسیالیسم کارگران – سوسیالیسم خرده بورژواها و بحثی در زمینه ی ستم ملی

سوسیالیسم کارگران – سوسیالیسم خرده بورژواها و بحثی در زمینه ی ستم ملی محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com در آمد (ابهام زدایی) با وجود ضعف های مشهودی همچون تشتت تشکیلاتی ؛ اجتماعی نشدن؛ فقدان ارتباط منسجم با طبقه ی کارگر و… واقعیت این است که چپ سوسیالیست ایران طی سه دهه ی گذشته بسیاری از دست اندازهای […]

محمد قراگوزلو – تحریم فعال یا فعالیت علیه تحریم؟

تحریم فعال یا فعالیت علیه تحریم؟ محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com عبور از بورژوازی “غیر متعارف”! سرانجام و پس از هشت سال نا “امیدی” از بن بست و عدم گشایشی که دولت های کنسرواتیست نهم و دهم بر کشور حاکم کرده بودند؛ بورژوازی متعارفِ این مرز پرگهر انتخابات را پشت سر گذاشت تا اتاق بازرگانی و صنایع […]

محمد قراگوزلوحافظه ی تاریخی ما و اعلیحضرت آنان امکان قدرت گیری سلطنت طلبان؟

حافظه ی تاریخی ما و اعلیحضرت آنان امکان قدرت گیری سلطنت طلبان؟ محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com درآمد(همه در گیومه) “ما مردم حافظه ی تاریخی نداریم. دچار آلزایمر تاریخی شده ایم. ۳ اسفند و۲۸ مرداد و۲۲ بهمن و غیره را به فراموشی سپرده ایم. از یاد برده ایم که عموهایمان – مرتضا کیوان و حمید اشرف و […]

محمد قراگوزلودستمزد به شیوه ی ایلغاری و چه باید کرد؟

دستمزد به شیوه ی ایلغاری و چه باید کرد؟ محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com در آمد می گویند اصحاب کهف پس از قرن ها که از خواب برخاستند یک بار ارزش پول شان کاسته شده بود اما ؛ ما هر روز که از خواب بلند می شویم از ارزش پول ملی مان کاسته می شود(نقل به مضمون […]

محمد قراگوزلوسازمان یابی کارگری ۱۱٫ تحریف چه باید کرد

سازمان یابی کارگری ۱۱٫ تحریف چه باید کرد محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com   در آمد مدتی این مثنوی تاخیر شد! به دلائلی که دانسته است مدتی در امتداد و استمرار این سلسله مقالات وقفه افتاد. در آخرین بخش قرار گذاشته بودیم که از تحریف و تعمیم نامربوط “چه باید کرد” لنین و دوری از متدولوژی “تحلیل […]

محمد قراگوزلو- سندیکای واحد ، یک گام به پیش!

سندیکای واحد ، یک گام به پیش! محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.comدرآمد بیانیه ی دوم بهمن ماه ۱۳۹۱ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برکناری “منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا” را ضمن طرح نکاتی کلی و تا حدودی مبهم اعلام کرد. http://www.syndicavahed.asia/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=10 صدور این بیانیه از سوی افراد ،محافل و سازمان های […]HOME