محمد فاتحی!وضعیت طبقه ی کارگر در ایران، مشکلات و موانع سازمان یابی

!وضعیت طبقه ی کارگر در ایران، مشکلات و موانع سازمان یابی یکی از مشکلات اصلی طبقه ی کارگر، حاکم بودن یک سیستم سرمایه داری دیکتاتوری است، که کثیف ترین قانون کار را به طبقه ی کارگر تحمیل کرده است. قانون کار ایران یک قانون کار شدیدن ضد کارگری است. نهادهایی مانند شورای اسلامی کار به […]HOME