محمد شکوهی-وقتی حکومت اسلامی به معضلاتش اعتراف می کند!

وقتی حکومت اسلامی به معضلاتش اعتراف می کند!

محمد شکوهی-صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

محمد شکوهی – بانک مرکزی حکومت: خرید و فروش ارز به‌ نرخ “بازار آزاد” در بانک‌ها آغاز شد!دلار۴١٣٠ تومان شد.

  بانک مرکزی حکومت: خرید و فروش ارز به‌ نرخ “بازار آزاد” در بانک‌ها آغاز شد!دلار۴١٣٠ تومان شد.

محمد شکوهی-اثرات و تبعات گسترش “فعالیتهای اقتصادی” سپاه

  اثرات و تبعات گسترش “فعالیتهای اقتصادی” سپاه

محمد شکوهی -در حاشیه نامه کارکنان صنعت نفت به روحانی!

در حاشیه نامه کارکنان صنعت نفت به روحانی!

محمد شکوهی -گوشه هایی ازتخلفات گسترده و دزد یهای هزاران میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان!

گوشه هایی ازتخلفات  گسترده و دزد یهای هزاران میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان!

محمد شکوهی -“برادران قاچاقچی” حکومت مسئول گسترش اعتیاد و بیکاری هستند!

    “برادران قاچاقچی” حکومت مسئول گسترش اعتیاد و بیکاری هستند!

محمد شکوهی – دو مطلب در رابطه با حقوق‌های نجومی

گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مجلس قرائت شد!

محمد شکوهی -مرتضوی: از”عذرخواهی” تا پرونده تخلفات تامین اجتماعی!

مرتضوی: از”عذرخواهی” تا پرونده تخلفات تامین اجتماعی!

محمد شکوهی -مرگ ۲۰۰۰ کارگر در حین کار!سرمایه داران و دولت مسئول این کشتار هستند

محمد شکوهی مرگ ۲۰۰۰ کارگر در حین کار!سرمایه داران و دولت مسئول این کشتار هستندHOME