محمد رضا شالگونی- نفرتِ مدافعان تاریخ تازیانه از فدائیان خلق قابل فهم است

نفرتِ مدافعان تاریخ تازیانه از فدائیان خلق قابل فهم است “توده کوچک بی شمشیر و بی گلوله می جنگد برای نان همه برای نور و برای سرود. در گلو پنهان می کند فریادهای شادی و دردش را ، چرا که اگر دهان بگشاید صخره ها از هم بخواهد شکافت.” ( یانیس ریتسوس ، برگردان از […]HOME