محمد راستى – رپرتاژی از یک مراسم با شکوه به یاد عمر احمد زاده

رپرتاژی از یک مراسم با شکوه به یاد عمر احمد زاده محمد راستى ستاره درخشان دیگری از تبار مبارزین سوسیالیست از میان ما رفت. عمر احمد زاده در روز اول دسامبر ۲۰۱۳ در گذشت.HOME