محمد حبیبی – اتحاد صنفی حلقه مفقوده رفع مشکلات معیشتی معلمان

اتحاد صنفی حلقه مفقوده رفع مشکلات معیشتی معلمان محمد حبیبی سازمان جهانی آموزش در سال جاری کمپینی با نام “اتحاد برای آموزش با کیفیت ” را سازماندهی کرده است. بنابر نظر این سازمان، ۲۰ میلیون معلم، مربی و کارمند حوزه آموزش را در سراسر جهان متحد کرده است. یکی ازاهداف اصلی این کمپین تاکید بر […]HOME