ایسکرا میپرسد؟-مصابه با محمد آسنگران

ایسکرا میپرسد؟

محمد آسنگران- جنگ پ.ک.ک و بارزانی جدال بر سر یک استراتژی واحد است

جنگ پ.ک.ک و بارزانی جدال بر سر یک استراتژی واحد است

ایسکرا میپرسد- محمد آسنگران توقعات شما از کنگره و جایگاه مباحث کنگره

ایسکرا میپرسد! محمد آسنگران در اوایل ماه مارس کنگره دهم حزب کمونیست کارگری برگزار میشود! توقعات شما از کنگره و جایگاه مباحث کنگره را خوشحال میشویم در ایسکرا به اطلاع خوانندگان این نشریه برسانیم!؟

محمد آسنگران-روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی

روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی

محمد آسنگران-ترامپ حاصل بی افقی و گندیدگی سیستم سرمایه داری است

ترامپ حاصل بی افقی و گندیدگی سیستم سرمایه داری است

مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران- بحران خاورمیانه و عروج و افول داعش( فسمت دوم )

بحران خاورمیانه و عروج و افول داعش مصاحبه ایسکرا با محمد ‌آسنگران ( فسمت دوم )

ایسکرا- مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشش و مسئله دیه نسرین رمضانعلی و محمد آسنگران

ایسکرا- مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشش و مسئله دیه نسرین رمضانعلی و محمد آسنگران

محمد آسنگران- توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

توهین به مردم سنندج و فعالین این شهر ممنوع!

محمد آسنگران-خویشاوندی چپ سنتی و ضد امپریالیست با جنبش اسلام سیاسی

خویشاوندی چپ سنتی و ضد امپریالیست با جنبش اسلام سیاسی محمد آسنگران

مصاحبه نسرین رمضانعلی با محمد آسنگران – بررسی تاریخ عروج و بقدرت رسیدن جنبش اسلام سیاسی بخش اول

بررسی تاریخ عروج و بقدرت رسیدن جنبش اسلام سیاسی بخش اولHOME