دیدار – جنبش سرنگونی رژیم اسلامی ، سناریوههای پیش رو مصاحبه با محمود قزوینی و محمد آسنگران

دیدار – جنبش سرنگونی رژیم اسلامی ، سناریوههای پیش رو مصاحبه با محمود قزوینی و محمد آسنگران

محمد آسنگران-رفراندم در کردستان عراق

محمد آسنگران رفراندم در کردستان عراق

محمد آسنگران-ناسیونالیسم درون و بیرون کومه له چرا دوباره گر گرفته است؟ در دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایران

ناسیونالیسم درون و بیرون کومه له چرا دوباره گر گرفته است؟ در دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایران محمد آسنگران

محمد آسنگران-تدارک جدال نهایی با جمهوری اسلامی، موانع و راه حلها

تدارک جدال نهایی با جمهوری اسلامی، موانع و راه حلها محمد آسنگران

مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران-در مورد سیاست کومه له در قبال سازمان خبات و حضور آمریکا در کردستان سوریه

در مورد سیاست کومه له در قبال سازمان خبات و حضور آمریکا در کردستان سوریه مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران

محمد آسنگران-تقسیم جنبش اسلام سیاسی به تندرو و میانه رو طرحی برای فجایع بیشتر

تقسیم جنبش اسلام سیاسی به تندرو و میانه رو طرحی برای فجایع بیشتر

مصاحبه ایسکرا با مححمد آسنگران-کومله بخشی از جنبش کارگری و کمونیستی یا بخشی از جنبش ملی کرد؟

کومله بخشی از جنبش کارگری و کمونیستی یا بخشی از جنبش ملی کرد؟ مصاحبه ایسکرا با مححمد آسنگران

محمد آسنگران-عملیات تروریستی تهران را باید محکوم کرد!

عملیات تروریستی تهران را باید محکوم کرد!

محمد آسنگران – تحولات آتی در پرتو آناتومی “انتخابات” ریاست جمهوری در ایران

تحولات آتی در پرتو آناتومی “انتخابات” ریاست جمهوری در ایران

مصاحبه ایسکرا با محمد آسنگران -ادامه این بازی کمونیسم کومه‌له را ذبح ناسیونالیستی میکند

ادامه این بازی کمونیسم کومه‌له را ذبح ناسیونالیستی میکندHOME