محبوبه محمدزاده) نادیه) – به مناسبت مرگ مادر عزیز و مبارزم فاطمه پرورشی

به مناسبت مرگ مادر عزیز و مبارزم فاطمه پرورشی با کمال تأسف روز چهارشنبه ۷آبان ۱۳۹۳ مادر مهربانم فاطمه پرورشی در سن ۸۷سالگی ما را برای همیشه تنها گذاشت.HOME