کارگر کمونیست می پرسد؟-اعتراضات گسترده ای در اهواز و شادگان محمد رضا پویا

کارگر کمونیست می پرسد؟

کارگر کمونیست میپرسد؟- مصاحبه با محمد رضا پویا

کارگر کمونیست میپرسد؟

محمدرضا پویا – اسلام، مسافر چمدان بدست

اسلام، مسافر چمدان بدست زمانی شاه برای بنمایش در آوردن قدر قدرتی حکومتش گفت که مخالفینش میتوانند با خرج دولت پاسپورت بگیرند و از این مملکت بروند. چهار دهه بعد از این واقعه، این بار یک

محمدرضا پویا – در پاسخ به یک سوال قانون کار در ایران و کشورهای غربی

در پاسخ به یک سوال قانون کار در ایران و کشورهای غربی محمدرضا پویا یکی از خوانندگان نشریه با ارسال ایمیلی سوال کرده: “اگر ممکن است، درباره تفاوت ها ونقاط اشتراک قانون کار درایران  و غرب توضیحاتی ارائه بفرمایید ایا این مطلب که گفته میشود دستمزدها درجهان غرب واقعی تر است صحت دارد.”؟

محمدرضا پویا – مردم حق دارند نگران باشند

محمدرضا پویا مردم حق دارند نگران باشند از یک هفته پیش تاکنون، مورموری از توابع شهر آیدانان در استان ایلام ۵۵٠ بار لرزیده است. اعلام شده که تا دو ماه آینده زلزله در این استان ادامه خواهد داشت. جمع وسیعی از مردم در این استان از بیم زمین لرزه، شبها را در پارک به صبح […]

محمدرضا پویا – هویت تراشی قومی و آزادی بیان

هویت تراشی قومی و آزادی بیان محمدرضا پویا پس از پخش سریال “سرزمین کهن” از تلویزیون رژیم اسلامی که در آن بشکل شنیعی به مردم منتسب به بختیاری توهین کرده بود، عده ای از مردم شهرهای خوزستان در اعتراض به این راسیسم دولتی بخیابان آمدند. در ادامه بحثهای وسیعی حول علت و ماهیت اعتراضات خوزستان […]

محمدرضا پویا – کودکان بی تخته سیاه

کودکان بی تخته سیاه محمدرضا پویا فصل مدارس فرا رسید. اول مهر بی شک همواره بمانند یک ماشین زمان، ما را به خاطرات دوران مدرسه میبرد. همه وقایعی که در زمان وقوعش برخی برایمان شیرین و برخی تلخ بودند، اما امروز کل آندوره بمانند فیلم شادی است که لبخند بر لبانمان می آورد.

محمدرضا پویا” انقباض” یا فروپاشی اقتصادی

” انقباض” یا فروپاشی اقتصادی محمدرضا پویا آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران که ماه گذشته منتشر شده بود آنچنان “شور و بی اعتبار” بود که این سازمان را به انتشار گزارش جدیدی در اینمورد، وادار نمود. در گزارش اکتبر صندوق بین المللی پول گفته شده که اقتصاد ایران در سال ٢٠١٢ […]HOME