محسن حکیمی-کتاب «دگردیسی کمونیسم مارکس» نوشته محسن حکیمی از سوی نشر اختران منتشر شد.

کتاب «دگردیسی کمونیسم مارکس» نوشته محسن حکیمی از سوی نشر اختران منتشر شد.

محسن حکیمی-او هنوز جوان بود

او هنوز جوان بود

محسن حکیمی -نامه­ی سرگشاده به آقای اصغر فرهادی

نامه­ی سرگشاده به آقای اصغر فرهادی جناب آقای اصغر فرهادی،

محسن حکیمی- تزهایی در تبارشناسی «انتقاد و انتقاد ازخودِ» مارکسیستی- لنینیستی در کنگره ی اول کومه له

تزهایی در تبارشناسی «انتقاد و انتقاد ازخودِ» مارکسیستی- لنینیستی در کنگره ی اول کومه له محسن حکیمی

سخنرانی محسن حکیمی – «شب زنده داران»، شکل نوین جنبش ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر

 «شب زنده داران»، شکل نوین جنبش ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر (متن سخنرانی محسن حکیمی در دانشگاه خلیج فارسِ بوشهر به مناسبت اول ماه ۲۰۱۶)  

محسن حکیمی -«مظلومیت کتاب» و سانسور آن توسط روزنامه شرق

«مظلومیت کتاب» و سانسور آن توسط روزنامه شرق روزنامه شرق در شماره امروز خود (دوشنبه ۲۰/۲/۹۵) یادداشت من درباره وضعیت کتاب را سانسور کرده است. برای اطلاع خوانندگان اصل یادداشت را در اینجا منتشر می کنم. محسن حکیمی

محسن حکیمی -به یاد سلمان یگانه، انسانی به صلابتِ کوه و زلالیِ آب چشمه ها

به یاد سلمان یگانه، انسانی به صلابتِ کوه و زلالیِ آب چشمه ها

ترجمه -زندگی نامه ی آوگوست اِشپیس، از شهدای اول ماه مه ترجمه ی محسن حکیمی

زندگی نامه ی آوگوست اِشپیس، از شهدای اول ماه مه (به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۶) ترجمه ی محسن حکیمی

محسن حکیمی -پاسخ به پرسش های یک فعال کارگری

پاسخ به پرسش های یک فعال کارگری محسن حکیمی

محسن حکیمی -دو نامه از فریدریش انگلس درباره ی رئالیسم ادبی

دو نامه از فریدریش انگلس درباره ی رئالیسم ادبی  HOME