محسن ابراهیمی-محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!

محسن ابراهیمی محمد جراحی در راه مبارزه برای یک جامعه سوسیالیستی جان باخت!

سخنرانی -سخنرانی محسن ابراهیمی در مراسم اول مه در تورنتو

سخنرانی محسن ابراهیمی در مراسم اول مه در تورنتو با یاد گرامی شاهرخ زمانی و کورش بخشنده!

گفتگوى سیامک بهارى با محسن ابراهیمی – آته ئیسم و جنبش ضد مذهبی(بخش سوم) ً 

آته ئیسم و جنبش ضد مذهبی (بخش سوم) آته ئیسم مارکس و نقد او از مذهب گفتگو با محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی و شایان آریا در برنامه رو در رو- کانال جدید: درباره انقلاب ۵۷-فوریه ۲۰۱۵

محسن ابراهیمی و شایان آریا در برنامه رو در رو- کانال جدید: درباره انقلاب ۵۷-فوریه ۲۰۱۵

محسن ابراهیمی – روزی تلخ و درسی بزرگ! حسنی مبارک

روزی تلخ و درسی بزرگ! حسنی مبارک همه انسانهایی که با عروج انقلاب مصر امید رهایی از سرکوب و فساد و فقر و بی حرمتی در دلشان موج زد، امروز را به عنوان روزی تلخ در تقویم زندگیشان ثبت خوهند کرد. دادگاه عالی مصر، مبارک را از همه اتهاماتش تبرئه کرد. معلوم شد که او […]

محسن ابراهیمی در مصر، انقلاب ادامه دارد!

در مصر، انقلاب ادامه دارد! محسن ابراهیمی در دومین سالگرد انقلاب مصر، میدان تحریر و شهرهای اسکندریه، سوئز، اسماعیلیه، پورت سعید و المحله، بار دیگر به صحنه های اعتراضات گسترده تبدیل شدند. این بار علیه آنهایی که در انقلاب مصر فقط با قصد دزدیدنش شرکت کردند. علیه دولت مرسی و اخوان المسلین. رئیس جمهوری که […]HOME