(بزبان فارسی ) دیدار- رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

(بزبان فارسی ) دیدار- رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش دوم

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش دوم

دیدار -مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اول

دیدار – مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اول

دیدار – مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی انتخابات مردم و رژیم اسلامی

دیدار – مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی انتخابات مردم و رژیم اسلامی

دیدار -مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با مراسمهای نوروزی امسال

دیدار -مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با مراسمهای نوروزی امسال

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با نهادها و ابتکارات اجتماعی به مناسبت نوروز‎

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با نهادها و ابتکارات اجتماعی به مناسبت نوروز‎

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در باره اعتراضات اخیر مردم مریوان

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در باره اعتراضات اخیر مردم مریوان

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در رابطه با ۲۳ تیر ۱۳۵۸ شهر مریوان و سیاست حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با تداوم مبارزه مسلحانه

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با مجید حسینی در رابطه با ۲۳ تیر ۱۳۵۸ شهر مریوان و سیاست حزب دموکراتکردستان ایران در رابطه با تداوم مبارزه مسلحانه

مجموعه نوشته ها ، مصاحبه ها و پیامای مجید حسینی

کانال جدید – مصاحبه ایسکرا – انتخابات درایران واختلافات جناحهای جمهوری اسلامی،مهمان برنامه مجید حسینی

کانال جدید – مصاحبه ایسکرا انتخابات درایران واختلافات جناحهای جمهوری اسلامی،مهمان برنامه مجید حسینیHOME