دیدار -محتمل بودن استقلال کردستان عراق ،موانع پیش رو در مصاحبه با مجید حسینی

دیدار -محتمل بودن استقلال کردستان عراق ،موانع پیش رو در مصاحبه با مجید حسینی

سخنرانی مجید حسینی کنگره سوم منصور حکمت ، استکهلم سوئد ، اول ژوئیه ۲۰۱۷

سخنرانی مجید حسینی کنگره سوم منصور حکمت ، استکهلم سوئد ، اول ژوئیه ۲۰۱۷

تاریخ شفاهی چپ در کردستان – گفتگو با مجید حسینی (بخش دوم)

تاریخ شفاهی چپ در کردستان – گفتگو با مجید حسینی (بخش دوم)

مجیدحسینی-بمناسبت پایان کنگره ۱۷ کومه له و هیاهوئی که حول این کنگره براه انداخته اند.

بمناسبت پایان کنگره ۱۷ کومه له و هیاهوئی که حول این کنگره براه انداخته اند.  

دیدار – ۲۳ تیر و رویدادهای پیرامونی مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی(بخش سوم)

دیدار – ۲۳ تیر و رویدادهای پیرامونی مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی(بخش سوم)

دیدار – ۲۳ تیر ۱۳۵۸ و رویداههای پیرامونی آن، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی (بخش دوم)

دیدار – ۲۳ تیر ۱۳۵۸ و رویداههای پیرامونی آن، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی (بخش دوم)

دیدار – ۲۳ تیر ۱۳۵۸ و رویداههای پیرامونی آن، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی (بخش اول)

دیدار – ۲۳ تیر ۱۳۵۸ و رویداههای پیرامونی آن، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی (بخش اول)

(بزبان فارسی ) دیدار- رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

(بزبان فارسی ) دیدار- رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش دوم

دیدار- مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش دوم

دیدار -مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اول

دیدار – مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اولHOME