دیدار- جنبش سرنگونی و اعتراضات این دوره مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی و یدی کریمی بخش سوم

دیدار- جنبش سرنگونی و اعتراضات این دوره مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی و یدی کریمی بخش سوم

دیدار – جنبش سرنگونی و اعتراضات این دوره برنامه ای از اسدنودینیان ،مجید حسینی و یدی کریمی (بخش دوم)‎

دیدار – جنبش سرنگونی و اعتراضات این دوره برنامه ای از اسدنودینیان ،مجید حسینی و یدی کریمی (بخش دوم)‎

دیدار – جنبش سرنگونی و اعتراضات این دوره برنامه ای از اسدنودینیان ،مجید حسینی و یدی کریمی (بخش اول)

دیدار – جنبش سرنگونی و اعتراضات این دوره برنامه ای از اسدنودینیان ،مجید حسینی و یدی کریمی (بخش اول)

دیدار = دوره تعین تکلیف با جمهوری اسلامی مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار = دوره تعین تکلیف با جمهوری اسلامی مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار -کردستان و اعتراضات توده ای در ایران گغتگو با مجید حسینی

دیدار -کردستان و اعتراضات توده ای در ایران گغتگو با مجید حسینی

دیدار -جامعه ایران و احتمالات پیش رو مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار -جامعه ایران و احتمالات پیش رو مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار -به میدان آمدن مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی گفتگو با مجید حسینی

دیدار -به میدان آمدن مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی گفتگو با مجید حسینی

پیام مجید حسینی به مردم کردستان

پیام مجید حسینی به مردم کردستان

دیدار – تحولات بزرگ در ایران ، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی و محمود قزوینی

دیدار – تحولات بزرگ در ایران ، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی و محمود قزوینی

دیدار – ترامپ، اعلام اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل، پیامدهای آن مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی

دیدار – ترامپ، اعلام اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل، پیامدهای آن مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینیHOME