مجید آذری گردان شوان و درسهای آنمجید آذری

گردان شوان و درسهای آن گردان شوان مجموعه ای از فرزندان زحمتکشان و کارگران کردستان بودند که در مقابل یک رژیم هار بورژوایی که با کمک سرمایه جهانی با سوار شدن بر یک طغیان سیاسی به نام “انقلاب” به قدرت رسیده بود قدعلم کردند. مقاومت، فداکاری و تسلیم ناپذیری این دسته از آدمها، فارغ از […]HOME