محمود احمدی-سخنرانی محمود احمدی در آکسیون اعتراضی به دستگیری مجدد محمود صالحی در جلوی عفو بین الملل در تورنتو.

محمود احمدی-سخنرانی محمود احمدی در آکسیون اعتراضی به دستگیری مجدد محمود صالحی در جلوی عفو بین الملل در تورنتو.

کمیته ی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران-سخنرانی محمود احمدی آکسیون اعتراضی در تورنتو به مناسبت ۳۰ خرداد

کمیته ی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران-سخنرانی محمود احمدی  درآکسیون اعتراضی در تورنتو به مناسبت ۳۰ خردادHOME