مصاحبه-مصاحبه با مازیار گیلانی نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارومکانیک

مصاحبه با مازیار گیلانی نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارومکانیک مازیار گیلانی نژاد : قبل از شروع پرسش ها مایلم آزادی ۴ کارگر پلی اکریل را به کارگران پلی اکریل و کارگران ایران

مازیار گیلانی نژاد -نقش و وظایف کارگر پیشرو

  نقش و وظایف کارگر پیشرو زمانی که کلمه کارگر پیشرو را به زبان می آوریم دوستان کارگر از ما می پرسند کارگر پیشرو چگونه انسانی است؟ ما که سالهاست از یک گسست بین نسلی رنج می بریم شاید بسختی بتوانیم سیمای یک کارگر پیشرو را مجسم کنیم. در بین سالهای ۱۲۸۵ تاHOME