مازیارگیلانی نژاد جوانشیر – علی امید، الگوی کوشندگان کارگری ایران

  علی امید، الگوی کوشندگان کارگری ایران درتاریخ ۳/۱۰/۱۳۵۲ طبقه ایران یکی ازفرزندان فداکارخود راازدست داد. علی امید از اولین اعضای اتحادیه مخفی کارگران نفت جنوب درسال ۱۳۰۴ بود.با تلاش های بی وقفه او و همکارانش،و با آگاهی بخشی به زحمتکشان صنعت نفت،اتحادیه مخفیHOME