ماریا یوسفزی -جنایت نابخشودنی ضد بشری در برابرمهاجرین افغان در ایران (دوهزارافغان کشته وهشت هزار زخمی در جنگ سوریه)

جنایت نابخشودنی ضد بشری در برابرمهاجرین افغان در ایران (دوهزارافغان کشته وهشت هزار زخمی در جنگ سوریه) ماریا یوسفزیHOME