لیلا حسام شریعتی انتخابات، اسم بى مسمایى براى مضحکه اى به نام انتخابات

انتخابات، اسم بى مسمایى براى مضحکه اى به نام انتخابات جمهورى اسلامى چگونه یک رئیس جمهور میسازد و نمایش عرضه این دلقک خود ساخته در ایران کنونى چه شکلى به خود گرفته است. فرد مورد نظر باید “مرد” باشد، مذهبى و اهل تشیع باشد، تشیع دوزاده امامى و به ولایت فقه ایمان کامل داشته باشد […]HOME