لیلا ارغوانی – مبارزه برای افزایش “حداقل دستمزد” در گرو همبستگی طبقاتی کارگران

لیلا ارغوانی – مبارزه برای افزایش “حداقل دستمزد” در گرو همبستگی طبقاتی کارگران توضیحات نظام سرمایه داری زندگی بشریت را زیر سلطه خود گرفته است.بسیاری از مردم دنیا برای دریافت دستمزد،کارشان را به صاحبان وسایل تولید می فروشند تا بتوانند زندگی کنند.به عبارتی دستمزد پولی است که کارگران در ازای فروش کارشان به صاحبان وسایل […]

لیلا ارغوانی – اسید پاسی و اهداف این جنایت

لیلا ارغوانی-  اسید پاسی و اهداف این جنایت اسیدپاشی های اخیر را نه می توان حادثه نامید و نه اتفاقی بی برنامه بوده است. اگر ابلهانه نباشد بسیار خوش بینانه است که تصور کنیم اشخاصی به دلایل شخصی بر روی زنان اسید می پاشند. در خوش بینانه ترین حالت، اینگونه مسائل در جامعه بازتاب باورهای […]HOME