کانون مدافعان حقوق کارگر-سخن روز اعتراضات رو به گسترش و وظایف جنبش کارگری!

  http://www.kanoonm.com/2914 سخن روز اعتراضات رو به گسترش و وظایف جنبش کارگری!  

کانون مدافعان حقوق کارگر-حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند

    http://www.kanoonm.com/2912 حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند  

کانون مدافعان حقوق کارگر-برخورد خشونت آمیز ماموران با تجمع کنندگان مقابل وزارت کار برای آزادی رضا شهابی و دستگیری ده ها نفر

http://www.kanoonm.com/2905 برخورد خشونت آمیز ماموران با تجمع کنندگان مقابل وزارت کار برای آزادی رضا شهابی و دستگیری ده ها نفر

کانون مدافعان حقوق کارگر-سخن روز ولخرجی‌های دولتی در بودجه‌ی سال آینده در برابر فشار هر چه بیشتر به سفره خالیِ مردم

http://www.kanoonm.com/2897   سخن روز ولخرجی‌های دولتی در بودجه‌ی سال آینده در برابر فشار هر چه بیشتر به سفره خالیِ مردم

بیانیه /کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زلزله در منطقه غرب کشور

http://www.kanoonm.com/2882 بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زلزله در منطقه غرب کشور

کانون مدافعان حقوق کارگر-حکم جلب براى علیرضا ثقفى

حکم جلب براى علیرضا ثقفى

کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

 http://www.kanoonm.com/2868 دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

کانون مدافعان حقوق کارگر-علی اشرف درویشیان ، زبان محرومان در برابر قدرتمداران

علی اشرف درویشیان ، زبان محرومان در برابر قدرتمداران مشتاق گل از سرزنش خار نترسد     جویای رخ یار ز اغیار نترسد عیار دلاور که کند ترک سر خویش    از خنجر خون ریزو سر دار نترسد

کانون مدافعان حقوق کارگر- سخن روز وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی

http://www.kanoonm.com/2857  سخن روز وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی

کانون مدافعان حقوق کارگر-همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیستواله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند

http://www.kanoonm.com/2851 همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیست واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوندHOME