بیانیه /کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زلزله در منطقه غرب کشور

http://www.kanoonm.com/2882 بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زلزله در منطقه غرب کشور

کانون مدافعان حقوق کارگر-حکم جلب براى علیرضا ثقفى

حکم جلب براى علیرضا ثقفى

کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

 http://www.kanoonm.com/2868 دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

کانون مدافعان حقوق کارگر-علی اشرف درویشیان ، زبان محرومان در برابر قدرتمداران

علی اشرف درویشیان ، زبان محرومان در برابر قدرتمداران مشتاق گل از سرزنش خار نترسد     جویای رخ یار ز اغیار نترسد عیار دلاور که کند ترک سر خویش    از خنجر خون ریزو سر دار نترسد

کانون مدافعان حقوق کارگر- سخن روز وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی

http://www.kanoonm.com/2857  سخن روز وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی

کانون مدافعان حقوق کارگر-همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیستواله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند

http://www.kanoonm.com/2851 همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیست واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند

جعفر ابراهیمی-گوهردشت آزمونی برای همه

http://www.kanoonm.com/2834 گوهردشت آزمونی برای همه جعفر ابراهیمی

کانون مدافعان حقوق کارگر-باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان

باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان

کانون مدافعان حقوق کارگر – شعر در رابطه با محمد جراحی

  برای محمد جراحی که به انتظار عمل جراحی روی تخت بیمارستان است برای درمان دردی که در زندان بدان محکومش کردند

کانون‌‌ مدافعان حقوق کارگر-موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب‌های قرون وسطایی نمی‌توان پاسخ داد

موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب های قرون وسطایی نمی توان پاسخ داد موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب‌های قرون وسطایی نمی‌توان پاسخ دادHOME