منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧۵ 

کارگر کمونیست ۴٧۵  مطالب این شماره

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧۴ 

کارگر کمونیست ۴٧۴  مطالب این شماره

کارگر کمونیست – کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در هفته ای که گذشت یک موفقیت بزرگ

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٣

کارگر کمونیست ۴٧٣  مطالب این شماره

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٢

کارگر کمونیست ۴٧٢ 

کارگر کمونیست – کارنامه حسن روحانی

کارنامه حسن روحانی در دولت یازدهم چالش اصلی بیکاری میلیونی بود. در طول عمر این دولت  بیکاری برای بیش از ٩٠درصد جوانان اولین مشکل پیش رو بود.

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧١

کارگر کمونیست ۴٧١ 

مصاحبه “کارگر کمونیست” با خلیل کیوان-کارگران با انتخابات رژیم اسلامی چگونه برخورد کنند؟

کارگران با انتخابات رژیم اسلامی چگونه برخورد کنند؟ مصاحبه “کارگر کمونیست” با خلیل کیوان

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٠

کارگر کمونیست ۴٧٠ مطالب این شماره

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴۶٩

کارگر کمونیست ۴۶٩ . مطالب این شمارهHOME