گفتگو “کارگر کمونیست” با کاظم نیکخواه-معنای آزادی، برابری و حکومت کارگری

معنای آزادی، برابری و حکومت کارگری گفتگو “کارگر کمونیست” با کاظم نیکخواه

کارگر کمونیست ۴٨۴ منتشر شد‎

کارگر کمونیست ۴٨۴ ‎ مطالب این شماره:

کارگر کمونیست-بحث درباره تشکل کارگری مصاحبه با شهلا دانشفر

بحث درباره تشکل کارگری مصاحبه “کارگر کمونیست” با شهلا دانشفر

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨٣ 

کارگر کمونیست ۴٨٣  مطالب این شماره:

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨٢ 

  کارگر کمونیست ۴٨٢  مطالب این شماره

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨١ 

کارگر کمونیست ۴٨١  مطالب این شماره

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨٠ 

کارگر کمونیست ۴٨٠  مطالب این شماره

کارگر کمونیست-تظاهرات خیابانی و مبارزات جاری کارگری سئوالی از مصطفی صابر

تظاهرات خیابانی و مبارزات جاری کارگری سئوالی از مصطفی صابر   کارگر کمونیست: سال ٩۵، بخصوص ششماهه آخر سال شاهد اعتراضات متعدد کارگری بود که آنچه را که ما از آن اطلاع داریم، تظاهراتهای متعددی بود که به خیابانها کشیده شد و یا به جلوی ادارات دولتی و از جمله مجلس کشیده شدند. سئوالی که […]

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٩ 

کارگر کمونیست ۴٧٩ 

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٨ 

کارگر کمونیست ۴٧٨ HOME