کارزار پشتیبانی از کارگران ایران- برنامه تصویری بیانیه اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از زندان اوین کارزار کارگران‎

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران- برنامه تصویری بیانیه اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از زندان اوین کارزار کارگران‎

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران – بررسی تاریخچه جنبش کارگری بخش ششم

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران بررسی تاریخچه جنبش کارگری بخش ششم

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران -برنامه دوم- تاریخچه جنبش کارگری

کارزار کارگران برنامه دوم- تاریخچه جنبش کارگری‎ بخش دوم از مجموعه شش قسمتی برنامه کارزار کارگران است که به بررسی تاریخچه جنبش کارگری میپردازد. ما در این مجموعه برنامه

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران -با اقدامی مشترک میتوان فشار بر فعالین کارگری را کاهش داد

           با اقدامی مشترک میتوان فشار بر فعالین کارگری را کاهش داد روند دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگر و معلم طی چند ماه گذشته ابعاد گسترده ای یافته است.  اجرایی کردن حکم زندان جعفر عظیم

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران – تشدید فشارها بر کارگران و فعالین کارگری

تشدید فشارها بر کارگران و فعالین کارگری طی ماههای گذشته تشدید محدودیت ها و فشار بر طبقه کارگر، نمایندگان و فعالین کارگری، از سوی حکومت سرمایه داران، در ابعاد و

کارزارپشتیبانی ازکارگران ایران -بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی را متوقف کنیم

بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی را متوقف کنیم طی روزهای گذشته و برای پیشگیری از تجمعات اعتراضی در اول ماه مه روند بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی سرعت بیشتری گرفته است . حامد احمدی، رضا امجدی، خالد حسینی در سنندج و محمود صالحی ، پدرام نصرالهی، سید علیHOME